[How to marinate the sweet and sour pork]_How to marinate _The method of marinating

銆愮硸閱嬬鎬庢牱鑵屽ソ鍚冦€慱濡備綍鑵屽埗_鑵屽埗鏂规硶 澶ц挏鏄竴绉嶅叿鏈夋壖鏉€鐥呮瘨鍔熸晥鐨勮敩鑿溿€傛湁寰堝浜洪兘鍗佸垎鍠滄鍚冨ぇ钂滐紝鍑犱箮姣Fan]Kin  Shijuanqiangshi Niejiejiaochan ц Dong TOWER effect ぇ 钂 Wengyubifeng Safuaojing Lianbiancunbang Dujingbenwu Chengweifengchi Universal power Toso Feijuanxinzao Shen ZhijiaoqianqingIt 's hard to find out what 's going…